C
Ana Sayfa  >  Mevzuat  >   Yönetmelik  >   Kayıt Belgesi  >   Kayıt Belgesi
Kayıt Belgesi

 

  KAYIT BELGESİ BAŞVURU YÖNTEMİ

Tekstil ve Konfeksyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ 2009/21

 

KAYIT BELGESİ BAŞVURU YÖNTEMİ

2009/21 sayılı Tekstil Ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında "Kayıt Belgesi" başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir.

•1.      Kayıt Belgesi başvuruları, Kayıt Merkezi antetli kağıdına bilgisayar ortamında çıktısı alınan "Kayıt Belgesi Başvuru Formu" ve ekine eklenecek Tebliğ'de belirtilen belgelerin tamamının ibrazı halinde değerlendirmeye alınabilecektir.

•2.      Başvuruların ofisten bilgisayar ortamına aktarılabilmesini teminen gereken şifre yöntemi ve istenilen bilgi ve belgelere http://www.ebirlik.org/ithalat/ internet sayfasından ulaşılabilecektir.

•3.      Kayıt Belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname aranacaktır.(İlk başvuruda aranır.Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)

•4.      Her takvim yılının ilk başvurusunda tüm ithalatçılar için(tüzel kişi ithalatçılar, şahıs firmaları ve şahıslar)  2009/21 sayılı Tebliğ ekinde yar alan "Yeminli Mali Müşavir onaylı İthalatçı Bilgi Formu" aranacaktır.

•5.      İthalatçı bilgi formunda 2008 yılı sütununda yer alan bilgilerden kesinleşmemiş olanlarına "kesinleşmemiştir" ifadesi yazılarak onaylanacaktır.

•6.      Üretici ithalatçılar için ise "Üretici İthalatçı Bilgi Formu" her bir üretici ithalatçı için ilk başvuruda aranacak olan form ithalatçı tarafından kaşelenip imzalanacaktır.

•7.      2009/21 sayılı Tebliğ ekinde örneği yer alan  İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registry Form) her bir ithalatçı firmanın her farklı ihracatçı adına yapacağı ilk ithalat işlemi için Kayıt Belgesi başvurusunda bulunması aşamasında aranacaktır. İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır.

•8.      İhracatçı kayıt formu internetten indirilerek kullanılabilecektir.

     http://www.itkib.org.tr/ithalat/dosyalar/2009-21.doc

•9.      Orijinal İhracatçı kayıt formundan noter tasdiki suretiyle çoğaltılan nüshaları başvuruda kabul edilecektir.

•10.  Yetkili Merci ve T.C. Konsolosluk onayı imza tasdiki anlamında olup, belge içeriğinin onaylanması anlamına gelmemektedir. İlgili ülke yetkili makamları imza tasdiki yapabilen kurumlardır. Bunlar genellikle menşe şahadetnamesi vb. belgeleri veren ticaret odalarıdır.(Onay örnekleri için tıklayınız. http://www.itkib.org.tr/ithalat/dosyalar/Lisands1.jpg

http://www.itkib.org.tr/ithalat/dosyalar/Onay1.jpg            )

•11.  İhracatçı kayıt formunda T.C. Konsolosluğu onayı yerine apostile tasdiki kabul edilecektir.

•12.  İhracatçı kayıt formu bir takvim yılında bir kereye mahsus verilecek ve ilgili takvim yılı süresince geçerli olacaktır.

•13.  İhracatçı kayıt formunda bulunan sorulardan ticari sır olduğu gerekçesiyle doldurulmayan kısımlara "firmanın ticari sırrıdır" ifadesi yazılacaktır.

•14.  İhracatçı Kayıt Formu; Serbest Bölgelerden yapılacak ithalata konu eşyaların Serbest Bölgede üretilmesi halinde Serbest Bölge Müdürlüğünce, serbest bölgeden ithal edilecek diğer eşyalar için ise serbest bölgeye ithal eden ülkedeki ihracatçı tarafından doldurulacak ve ilgili ülke yetkili makamlarına onaylatılacaktır.

•15.  İhracatçı Kayıt Formu; Sevk ülkesi ile İhracatçının(Faturayı Kesen) farklı olması durumunda serbest dolaşıma girişte faturayı kesen tarafından doldurulacaktır.

•16.  2009/21 sayılı Tebliğ ekinde yer alan Belge veya formları ibraz etmeyen ithalatçıların Kayıt Belgesi Başvuruları  kabul edilmeyecektir.

•17.  Kayıt Belgesi Başvurularında sorun yaşanmaması için yukarıda belirtilen formların Kayıt Belgesi Başvurularından önce veya Kayıt Belgesi müracaatı aşamasında Kayıt Merkezlerine ibraz edilmesi gerekmektedir.

•18.  2009/21 sayılı Tebliğ ekinde yer alan "Madde Bilgi Formu"'nda fatura kalemlerine ait bilgiler doldurulacaktır.

•19.  Örme/Dokuma Kumaş ve İplik Elyaf Detay Beyanına tabi eşyalara ait Kayıt Belgesi başvurularında Örme/Dokuma Kumaş ve İplik Elyaf Detay Beyan Formu ibraz edilecektir.

•20.  Gerekli görülmesi halinde Kayıt Merkezlerinin isteyebileceği diğer bilgi veya belgeler de "Kayıt Belgesi" başvurularında Kayıt Merkezlerince talep edilebilecektir.

•21.  İhracatçı Kayıt Formu'nun konsolosluk onaylı suretini başvuru esnasında ibraz edemeyen ithalatçılar, her bir ihracatçı için konsolosluk onayı olmayan İhracatçı Kayıt Formu ile beraber aşağıda yer alan taahhütnameyi ibraz edeceklerdir. 

•22.  Faksla Başvuru kabul edilmeyecektir.


 

 

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

 

Genel Sekreterliğine

 

 

 

 

Tarih: ..../.../....

 

 

 

         TAAHHÜTNAME

 

  

 

            Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 sayılı Tebliğ kapsamında başvurumuza eklenmiş olan ihracatçı firma yetkilisi tarafından imzalanmış İhracatçı Kayıt Formunun ilgili ülke yetkili makamları ve T.C. Konsolosluklarından onaylanmış nüshasını başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde ibraz edeceğimizi taahhüt ederim.

         Bilgilerine arz ederim.

 

 

 

 

İmza ve Kaşe

      İsim- Unvan

 

 

* İmza sirkülerine haiz firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

 

Tekstil ve Konfeksyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ  2009/21


 

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ; EK I’de fasıl numarası ile gümrük tarife pozisyonu (GTP) belirtilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatının ileriye yönelik olarak kayda alınmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Kayda alma

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ’in birinci maddesinde belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen “Kayıt Merkezleri”ne kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir  “Kayıt Belgesi” düzenlenir.

(2) Bu Tebliğ’in birinci maddesinde belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 5 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.

İthalat

MADDE 3- (1) Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, gümrük idarelerince bu Tebliğ’in ikinci maddesinde belirtilen “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydı aranır.

Başvuru

MADDE 4- (1) Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III'de yer alan "Kayıt Belgesi Başvuru Formu"nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Başvurunun sonuçlandırılması

MADDE 5- (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan kayıt belgesi başvuruları en geç 10 (on) işgünü içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar kayıt belgesi düzenlenmez. Bu nitelikteki başvurular değerlendirilmek üzere ilgili kayıt merkezince koordinatör kayıt merkezine intikal ettirilir.

Kayıt belgesine ve kayıt belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6- (1) Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür. Bir kayıt belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.

(2) Kayıt belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymetine" ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez ve diğer mevzuat çerçevesinde alınması gereken belgelerin yerine geçmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Kayıt belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 7- (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2008/21 sayılı Tebliğ ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 


 

 

EK I

 

KAYDA ALINAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN LİSTESİ


 

 

 

 

 


Fasıl No/GTP

 4203.10

 4203.21

 4203.29

 4203.30

 4303.10

 43.04

 50. fasıl

 51. fasıl

 52. fasıl

 53. fasıl

 54. fasıl (5407.20 hariç)

 55. fasıl

 56. fasıl

 57. fasıl (57.01 ve 57.02 hariç)

 58. fasıl (58.05 hariç)

 59. fasıl

 60. fasıl

 61. fasıl

 62. fasıl

 63. fasıl (6305.32 ve 6305.33 hariç)

 65.05


 

 

 

EK II

KAYIT MERKEZLERİ

 

MERKEZ ADI

ADRESİ

İLETİŞİM BİLGİSİ

Koordinatör: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)

Dış Ticaret Kompleksi

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Tel: (212) 454 02 00

Faks:         454 02 01

E-posta:    evrak@itkib.org.tr

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği(EİB)

Atatürk Cad. No: 382 Alsancak –İZMİR

Tel: (232) 488 60 00

Faks:         488 61 00

E-posta:    eib1@egebirlik.org.tr

                   eib@egebirlik.org.tr

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB)

Uray Caddesi Turan İşhanı Kat 3-4 MERSİN

 

Tel: (324) 237 68 00 (5 Hat)

Faks:         237 71 09

                  232 33 25

E-posta:    arge@akib.org.tr

                  ebim@akib.org.tr

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)

Organize Sanayi Böl. Kahverengi Cad. No: 8 Nilüfer-BURSA

Tel: (224) 219 10 00

Faks:         219 10 90

E-posta:     uludag@uib.org.tr

                  ihrbir@anet.net.tr

Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AİB)

Atatürk Caddesi Raşit Berberoğlu İşhanı Kat: 6 ANTALYA

Tel:(242)   241 39 69

244    01 20-26

Faks:         244 01 27-28

E-posta:    aib@aib.org.tr

                  aib-arge@aib.org.tr

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB)

İnönü Caddesi Keleş Hoca Sokak No:1

Şahinbey - GAZİANTEP

Tel: (342) 220 00 10 (5 Hat)

Faks:         220 00 15-16

E-posta:    e vrak@gaib.org.tr

                  gaib@gaib.org.tr

Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği(DETKİB)

Ankara Yolu 10. Km. 246. Sokak No: 8 P.K. 402 20002 DENİZLİ

Tel:  (258) 274 66 88 (Pbx)

Faks:          274 72 22

                  274 72 62

E-posta:    detkib@detkib.org.tr


EK III

 

KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

(…………………………………………….……………….. Genel Sekreterliğine)

 

Tarih: ..../.../....

Dilekçe ve Taahütname :

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz ekte belirtilen ürünlere ilişkin bilgilerin İthalat (2009/21) sayılı Tebliğ çerçevesinde kayda alınarak firmamız adına kayıt belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Kayıt belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, kayıt belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

                Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 

 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi/T.C.  kimlik numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

İHRACATÇI KAYIT NO:

(Farklı ihracatçı için ilk başvuruda doldurulmaz)

 

             

 

 

KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (İlk başvuruda aranır. Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)

2: Her takvim yılının ilk başvurusunda aşağıda gösterilen “yeminli mali müşavir onaylı İthalatçı Bilgi Formu” ile üretici ithalatçılar için “Üretici İthalatçı Bilgi Formu” ilk başvuruda aranır.

3: Aşağıda gösterilen İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registration Form) her farklı ihracatçıdan yapılan ilk ithalat için yapılan başvuruda aranır. İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır.

4: Aşağıda gösterilen Madde Bilgi Formu (fatura kalemlerine ait bilgiler doldurulacaktır.)

5: Örme/Dokuma Kumaş ve İplik Elyaf Detay Beyanına tabi eşya için Örme/Dokuma Kumaş ve İplik Elyaf Detay Beyan Formu.

 

 


 

 

İTHALATÇI BİLGİ FORMU

Firma Ünvanı:

Vergi Numarası:

Adresi:

Telefon /Faks/E-posta:

Aşağıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım.

 

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

              ADI SOYADI

       İMZASI VE MÜHRÜ

(YYM faaliyet belgesi tabloya eklenecektir)

 

TEK DÜZEN HESAP NO

HESAP ADI

2004

2005

2006

2007

2008

620

Satılan Mamul Maliyeti

 

 

 

 

 

621

Satılan Ticari Mallar Maliyeti

 

 

 

 

 

600

Yurtiçi Satışlar

 

 

 

 

 

601

Yurtdışı Satışlar

 

 

 

 

 

61-

Satış İndirimleri

 

 

 

 

 

152

Mamuller

 

 

 

 

 

153

Ticari Mallar

 

 

 

 

 

690

Dönem Karı/Zararı

 

 

 

 

 

691

Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

 

 

 

 

 

720

Direkt İşçilik Giderleri

 

 

 

 

 

-

İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı  içinde ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı

 

 

 

 

 

-

İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat miktarı (ABD Doları)

 

 

 

 

 

-

İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat miktarı (ABD Doları)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ÜRETİCİ İTHALATÇI BİLGİ FORMU

(Yukarıdaki tabloda “satılan mamullerin maliyeti”  satırında  değer gösteren işletmeler bu tabloyu da dolduracaklardır.  Bu tablo YMM tarafından onaylanmayacaktır)

GRUP ADI

ALT ÜRÜN GRUBU

ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI (%)

İPLİK GRUBU

Pamuk dışındaki kısa elyaftan iplikler

 

Suni ve sentetik iplikler

 

Yün ipliği

 

TEKSTİL GRUBU

Pamuklu dokuma mensucat (denim hariç)

 

Denim

 

Suni sentetik dokuma mensucat

 

Pamuklu ve suni sentetik dışındaki maddelerden dokuma mensucat

 

Örme mensucat

 

Dokunmamış mensucat

 

Ev tekstili

 

HAZIR GİYİM GRUBU

Denim giyim

 

Dokuma dış giyim

 

Örme dış giyim

 

İç giyim

 

Çorap

 

Aksesuarlar

 

DERİ GİYİM GRUBU

Deri ve Kürk Giyim Ürünleri

 

DİĞER

 

(Belirtiniz)

 

 

 

 

Tabloyu Dolduranın Adı Soyadı:

Şirket İçindeki Ünvanı :

İmzası:

 

NOT: Yukarıda sayılan ürünlerin işletmenizin üretim faaliyeti içindeki ağırlıklarını yaklaşık olarak  yüzde (%) oranlarını vererek belirtiniz.

       

 


 

İHRACATÇI KAYIT FORMU

EXPORTER REGISTRY FORM

Legal Title*

 

 

Business Title**

 

 

Address*** 1. Line

 

 

Address 2. Line

 

 

Address 3. Line

 

 

City

 

 

State/Province/Region

 

 

ZIP

 

 

Country

 

 

Phone Number

 

 

 

 

Fax Number

 

 

 

 

URL

 

 

E-mail

 

 

Tax Authority

 

 

Tax Registry Number

 

 

Number of Employee

(Yearly average)

 

 

Total Sales in USD (last year)

 

 

Year of Establishment

 

 

Legal (Corporate) Status

 

 

International quality certificates owned and their registry numbers

 

 

 

Countries products are exported to

Export country(ies)

Product(s)

 

 

 

I hereby declare that the information presented above is correct and verifiable.

Name, surname and title in the company

 

Company stamp and sing of the authorized person

 

*The title that company is registered to.

**The title appears on invoice.

***Legal address that headquarters is legally registered.


 

 

MADDE BİLGİ FORMU

PROFORMA/TİCARİ FATURADA BELİRTİLEN HER BİR KALEM İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER

PROFORMA/TİCARİ FATURA NO VE TARİHİ:

 

G.T.İ.P. (12’li)

EŞYANIN TANIMI

İPLİK/KUMAŞ/

KONFEKSİYON

 KOMPOZİSYONU

KTG.

NO

BRÜT AĞIRLIK

KG

MİKTAR

FOB

FİYAT

CF / CIF

FİYAT

MENŞE

ÜLKE ADI

Adet/Metrekare/ Çift/Diğer

ELYAF CİNSİ

%

(İstatistiki birim bazında miktarı)